Skip to main content

Traditiegetrouw vond de Algemene Vergadering 2016 van de PCH weer plaats in restaurant/vergadercentrum ‘De Soesterduinen’. Er was sprake van een matige opkomst met ca. 25 leden. Het bestuur legt dit positief uit als een blijk van vertrouwen bij de overige leden.

Het financieel verslag van de penningmeester liet zien dat de PCH over meer dan voldoende eigen vermogen beschikt. Een deel van dit vermogen zal in dit jaar worden aangesproken om het 60-jarig jubileum van de PCH te vieren.

De ontwikkeling van het ledenbestand laat al meer dan 10 jaar een positieve ontwikkeling zien met een rustige en gestage groei van het ledenbestand. De toename van het ledenbestand over de genoemde 10 jaar is 70%. Omdat de vaste kosten van de vereniging niet wijzigen ziet het bestuur hierin aanleiding om de jaarlijkse contributie te verlagen naar € 135,- Dit voorstel werd door de vergadering goedgekeurd.

Volgens rooster trad onze penningmeester René Pelgrum af en stelde zich niet herkiesbaar. Door het bestuur werd Angeline Dekker voorgedragen als kandidaat penningmeester en tevens werd Walther Blijleven voorgedragen als bestuurslid belast met sport evenementen, ledenbeheer en ledenwerving. Beide kandidaten werden bij acclamatie benoemd.

Tot slot werd ook de agenda voor het clubjaar 2016 doorgenomen. Deze is inmiddels ook gepubliceerd op de website.