Skip to main content

Verslag Algemene Ledenvergadering PCH

Een dertigtal PCH leden nam deel aan de Algemene Ledenvergadering van de PCH te Soest op 6 februari.

Door het bestuur werd verantwoording afgelegd over het verenigingsjaar 2012 en volgde een terugblik op de evenementen van het vorige jaar, die over het algemeen bovengemiddeld goed bezocht waren. Het ledental van de PCH is stabiel.

De penningmeester presenteerde de winst- en verliesrekening en de balans per 31-12-2012. Nadat de kascommissie goedkeuring aan de jaarrekening had gegeven werd aan de penningmeester en aan het bestuur decharge verleend door de vergadering.

Ralph van Soomeren trad volgens rooster af als bestuurslid en stelde zich niet herkiesbaar. Ralph werd door het bestuur en de leden uitvoerig bedankt voor zijn inzet binnen het bestuur en met name voor zijn strakke financiële beleid en –planning.

Het bestuur heeft Ellen Groen voorgedragen als nieuw bestuurslid. Deze voordracht werd bij acclamatie goedgekeurd. De samenstelling van het bestuur in 2013 is als volgt:

Henry de Vaal – Voorzitter, Sportcommissaris
Jur de Graaf, Vice-voorzitter, Ledenbeheer
Ellen Groen, Secretaris
René Pelgrum, Penningmeester
Peter Ganseman, Evenementen coördinator

De verschillende commissies werden voorgesteld. Op dit moment zijn er nog vacatures in de volgende commissies: Website-, Redactie- en Ledencommissie.

Na vaststelling van de contributie op het huidige niveau van € 170,- werd de begroting voor 2013 door de vergadering goedgekeurd en werd de agenda voor 2013 doorgenomen.

Tijdens de rondvraag kwamen vragen aan de orde over collectieve verzekeringen, auto’s van leden te koop aanbieden aan clubleden en het eindejaarsfeest. Het bestuur zal de gestelde vragen de komende tijd verder in behandeling nemen.

PCH leden die het volledige verslag van de vergadering wensen te ontvangen kunnen de notulen opvragen via het secretariaat van de PCH.