Skip to main content

Algemene ledenvergadering PCH
12 februari 2015

De jaarlijkse algemene vergadering van de PCH vond als gebruikelijk plaats in vergadercentrum de Soesterduinen te Soest. De vergadering werd bezocht door 34 personen. Inclusief de verstrekte machtigingen waren er 44 geldige stemmen vertegenwoordigd. Bij de opening memoreerde de voorzitter aan het feit dat de PCH in 2015 haar 59e levensjaar ingaat.

Financiën

De jaarrekening en balans van de vereniging tonen een positieve ontwikkeling. De afgelopen jaren is er een buffer aangelegd voor de viering van het 60-jarig jubileum in 2016. Omdat dit buffer inmiddels voldoende is, lijkt het niet nodig om aan te sturen op een overschot op het exploitatie resultaat in 2015. De evenementen zullen zo veel mogelijk kostendekkend zijn, m.u.v. evenementen die per definitie geld kosten zo als de nieuwjaarsreceptie en de algemene vergadering. Bij de toerevenementen is kostendekking relatief goed in te plannen omdat er voornamelijk sprake is van variabele kosten. Bij de sportevenementen hebben we meestal te maken met aanzienlijke vaste kosten (o.a. circuithuur) waardoor de resultaten kunnen wisselen. Om het risico van dergelijke kosten in te dekken streeft het bestuur er naar om - waar mogelijk - samen te werken met andere Nederlandse Porsche Clubs bij grotere sportevenementen.

Evenementen 2014

In 2014 werden 18 club evenementen georganiseerd (een record) met een totale opkomst van 377 deelnemers. De kwaliteit van alle evenementen werd als goed beoordeeld en de evenementen- en sportcommissie werden bedankt en gecomplimenteerd voor hun goede inzet.

Ledenbeheer

Het aantal leden blijft redelijk stabiel met een totaalverloop op jaarbasis van ca 9%.

Bestuur

Peter Ganseman treedt af volgens rooster en is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Diana Soeteman-van Wieringen voor als nieuw bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten en Diana wordt bij acclamatie verkozen.

Het nieuwe bestuur bestaat derhalve uit:
Henry de Vaal – voorzitter
Jur de Graaf – vice-voorzitter
Ellen Groen – secretaris
René Pelgrum – penningmeester
Diana Soeteman-van Wieringen – evenementencoördinator

Conform de statuten wordt er door de leden gestemd over de voordracht van de bestuursposities en deze wordt aangenomen.

Evenementen 2015

Na het aftreden van de evenementencommissie heeft het bestuur er in 2015 voor gekozen om niet met een vaste commissie te werken omdat een voldoende groot aantal leden zich op voorhand heeft aangemeld voor de organisatie van een evenement. Hierover wordt discussie gevoerd. De conclusie is dat de voorgestelde agenda ruim voldoende kwaliteit lijkt te bieden. Hoogtepunt in 2015 wordt de buitenlandreis naar Oostenrijk in september, die wordt georganiseerd door Joop en Sophia Arendsen.

De bezetting van de sportcommissie blijft ongewijzigd. In 2015 zal de sportcommissie een nieuwe klassenindeling ontwikkelen voor de uitslagen van de sportevenementen.

Begroting en contributie 2015

De vergadering verleent goedkeuring aan de voorgestelde begroting voor 2015. Deze begroting laat ruimte voor een verlaging van de contributie van €170 naar €150 per jaar. De verlaagde contributie wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Na sluiting van de vergaderring volgt nog een gezellig borreluurtje in de bar van de Soesterduinen.