Skip to main content

Restaurant De Soester Duinen is al vele jaren de vaste stek voor de Algemene Vergadering van de PCH. Zo ook op 12 februari 2020. Op deze vergadering waren 28 stemgerechtigde leden aanwezig en er waren 2 machtigingen verstrekt. De vergadering werd genotuleerd door de secretaris en als eerste actiepunt werden de notulen van de Algemene Vergadering 2019 door de aanwezige leden goedgekeurd.

In het verslag van het bestuur werd teruggekeken op een zeer geslaagd verenigingsjaar 2019 met 16 clubactiviteiten waarvoor in totaal 1.053 deelnemers hebben ingeschreven. Op verzoek van de Algemene Vergadering 2019 is de bijdrage uit de clubklas aan de evenementen verhoogd in het afgelopen jaar. De winst en verliesrekening over 2019 toont een bescheiden positief resultaat en er is sprake van een uiterst gezonde balanspositie. Hierbij volgde de toelichting door de voorzitter dat er steeds een aanzienlijk bedrag gereserveerd wordt voor de viering van een lustrumjaar, hetgeen in 2021 aan de orde zal zijn.

De kascommissie, bestaande uit Ralph van Someren (a.i.) en Jac van Casteren verleende décharge aan de penningmeester met complimenten voor de zorgvuldige en duidelijke boekhouding. De vergadering heeft na vaststelling dat de contributie voor 2020 ongewijzigd blijft het budget voor 2020 goedgekeurd, als gepresenteerd door het bestuur. In 2020 zullen Ralph van Someren en Jac van Casteren opnieuw als kascommissie optreden.

De trend van het toenemende aantal geregistreerde leden zette ook in 2019 door. Het bestuur ziet het huidige aantal leden als ruim voldoende om een goede bezetting van de evenementen te kunnen waarborgen. Het bestuur en de aanwezige leden zien op dit moment geen aanleiding om een ledenstop in overweging te nemen.

Namens de redactiecommissie werd een oproep gedaan voor extra leden voor de commissie en extra inbreng van leden in de vorm van evenementenverslagen, foto’s of andere bruikbare informatie voor het PCH jaarboek. Omdat we al jaren een vaste groep adverteerders hebben werd een dringende oproep gedaan aan de leden om bij te dragen aan het werven van nieuwe adverteerders.

Door een aantal wijzigingen in de laatste jaren verloopt het rooster van aftreden van de bestuursleden niet meer conform de reglementen. Door de vergadering werd een nieuw rooster van aftreden goedgekeurd. Penningmeester Angeline Dekker trad af als bestuurslid en stelde zich niet herkiesbaar. Angeline werd door het bestuur en de aanwezige leden uitveoerig bedankt voor haar werkzaamheden en vele bijdragen aan de vereniging. Op voorstel van het bestuur werd Hans de Boer bij acclamatie benoemd als nieuw bestuurslid en penningmeester. Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van de diverse commissies.

Voorzitter Walther Blijleven presenteerde een volle PCH agenda voor 2020 met 3 evenementen in het buitenland. Ook in dit verenigingsjaar worden er door meerdere leden evenementen georganiseerd, hetgeen de diversiteit in de activiteiten zeer ten goede komt.

Na de rondvraag en sluiting van de vergadering volgde nog een gezellig samenzijn van de aanwezige leden.

 

Aftedend Penningmeester Angeline Dekker.

Bestuur 2020