Skip to main content

Algemene Vergadering 2006

De algemene vergadering voor PCH leden vond dit jaar plaats in Hotel Mercure in Nieuwegein. Een zakelijk, strakke ambiance maar wel efficiënt en goed bereikbaar, behalve de parkeergarage die aan een grootschalige verbouwing onderhevig was.

De opkomst was dit jaar relatief laag. Buiten het bestuur gaven 12 leden acte de présence. In vorige jaren was de opkomst hoger, maar toen waren er ook een aantal harde noten te kraken. Het bestuur legt de lage opkomst van dit jaar dan ook uit als een blijk van vertrouwen in het bestuur en een bewijs dat de rust in de club is teruggekeerd. De sfeer tijdens de vergadering was overigens bijzonder goed.

50-jarig bestaan
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de PCH zal dit jaar een aangepast logo worden gebruikt met daarin het getal 50.

Financieel verslag
Onze penningmeester Tibor Kiszer deed uitgebreid verslag van de financiële positie van de PCH. Het exploitatieresultaat van 2005 was positief en de club beschikt over een goede eigenvermogenspositie, waarvan een deel overigens aangewend zal worden voor het FAB50 evenement in 2006. PCH leden kunnen desgewenst het complete verslag opvragen bij de penningmeester: penningmeester@porsche-club-holland.nl

De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit Jan van Zessen en Evan Kersbergen. De commissie stelde de leden voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, hetgeen geschiedde. Evan Kersbergen treedt na twee jaar af als kascommissielid en zal worden vervangen door Linda Kamermans, met dank voor de door Evan bewezen diensten.

Leden - website
Het aantal (aspirant) leden is de laatste drie jaren stabiel nadat in 2003 de lijst is opgeschoond t.a.v. wanbetalers etc. Verheugend is dat we relatief veel aanvragen krijgen van geïnteresseerden via de nieuwe website. In de ca. twaalf maanden sinds de nieuwe site in de lucht is, wisten maar liefst 12.689 individuele bezoekers de site te vinden en vonden er gemiddeld 62 sessies per dag plaats.

Bestuursverkiezing
Door het aftreden van Hans Hoogveld was een uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Met algemene stemmen werd Leo Biermans verkozen tot nieuw bestuurslid. Het bestuur maakte direct daarna de taakverdeling binnen het bestuur bekend:

Voorzitter: Leo Biermans; Vice-voorzitter: Henry de Vaal; Penningmeester: Tibor Kiszer; Secretaris: Diana Soeteman; Sportcommissaris: Paul Krieckaert. Verderop in dit magazine worden de bestuursleden uitgebreid aan u voorgesteld.

Commissies
Met name de redactie en de ledencommissie behoeven dringend nieuw bloed en uitbreiding. Ook langs deze weg doet het bestuur een oproep aan de leden om actief bij de club betrokken te willen zijn middels deelname aan één van onze commissies. Aanmeldingen kunnen worden gedaan via het secretariaat.

Begroting
De begroting voor 2006 werd goedgekeurd door de leden. Te verwachten is dat de advertentie inkomsten een kostendekkend plaatje leveren voor het magazine en dat over het totale jaar een positief exploitatieresultaat zal worden gerealiseerd. Wel zal er een forse bijdrage uit het eigen vermogen geleverd worden aan het FAB50 evenement ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club.

Contributie
De contributie voor 2006 blijft ongewijzigd, te weten € 215 per jaar.

Afsluiting
Na behandeling van de rondvraag werd er in de bar van het Mercure Hotel nog uitgebreid en geanimeerd nagepraat. PCH leden kunnen de complete notulen van de algemene vergadering en/of de gepresenteerde slides opvragen bij het secretariaat.