Skip to main content

Algemene ledenvergadering in Fort Vechten op zondag 19 maart 2017

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd deze keer goed bezocht: meer dan 40 personen namen op deze druilerige zondag de moeite af te reizen naar het nabij Bunnik gelegen Fort Vechten, deel uitmakend van de in de 19e eeuw aangelegde Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Ontvangst
De ontvangst voor de ALV was in één van de gewelven van het Fort, koffie en thee met een versnapering stonden klaar. Voor een aantal leden was dit het eerste weerzien na de winterstop, er was ruim voldoende tijd om gezellig bij te kletsen. Vooral ook omdat een aantal leden wat langer tijd nodig had om de locatie te bereiken. Vanwege de marathon van Utrecht was een deel van de gebruikelijke aanrijdroute voor autoverkeer afgezet en moest er worden omgereden.

Clubkleding 
De voorzitter had zich de moeite getroost een deel van de nieuwe clubkleding collectie mee te nemen, zodat aanwezigen deze konden bekijken, bevoelen en passen. Hiervan werd dan ook gretig gebruik gemaakt. Op 8 april as. is er tijdens de Cars & Coffee bij het Vauxhall Museum opnieuw gelegenheid om de collectie te bekijken en te passen. Tijdens deze C&C zal de importeur van Nimbus Nordic, leverancier van onze clubkleding, aanwezig zijn met hun mobiele showroom. De hele collectie die we als clubkleding aanbieden zal aanwezig zijn in alle kleuren en maten, voor zowel heren en dames.

Algemene ledenvergadering
Tijdens de vergadering werd onder andere vrij uitgebreid stilgestaan bij het almaar stijgend ledental (op het moment van schrijven 238 leden) en de per 2018 verplichte automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. In het verlengde daarvan kwam het financieel verslag over 2016 aan bod. Door omstandigheden waren beide leden van de kascommissie niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen, zodoende werd het bestuur met instemming van de vergadering via een sms-bericht van commissielid Joop Zalm alsnog decharge verleend. Aansluitend werd de begroting voor 2017 gepresenteerd en toegelicht. Penningmeester Dennis Gronert kreeg van de vergadering complimenten én applaus voor de geheel vernieuwde opzet van beide documenten; jaarcijfers en begroting. Helder van opzet en zeer gedetailleerd. Hulde!
Bernie Westhoff gaf ter vergadering een toelichting op de evenementen over het vorige en voor het actuele jaar.  Vanuit de vergadering werd aangegeven dat vooral de meerdaagse ritten bijzonder op prijs worden gesteld. Gediscussieerd werd over het fenomeen van het "overtekenen" van populaire evenementen, veelal meerdaagse buitenland ritten. Er werden wat suggesties gedaan die het bestuur zal meenemen in haar verdere overwegingen. Bernie deed aan het slot van zijn presentatie nogmaals een oproep aan de aanwezige (en alle andere) leden om assistentie te verlenen bij de organisatie van clubevenementen. Halverwege de vergadering werd een prima lunch verzorgd en na afloop was er een georganiseerde rondleiding over het fort, waar menigeen gebruik van maakte.  

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het Fort bij Vechten is onderdeel van de Nieuwe Waterlinie (NHW). Een waterlinie is een uniek en typisch Nederlands verdedigingssysteem. Daarbij maakt de verdediger gebruik van aaneengesloten onder water gezette polders. Zo’n modderige waterbarrière tot kniehoogte was een geduchte hindernis voor de vijand. Het zware geschut zakte weg in sloten en greppels en het water was te ondiep om te bevaren. De doorgangen in de linie -rivieren, dijken en hoger gelegen gebieden tussen Utrecht en Bunnik- werden afgeschermd met forten. De aanleg van de forten rondom Utrecht vond plaats tussen 1815 en 1826. De draagwijdte van het geschut nam halverwege de 19e eeuw snel toe en het bleek dat de forten (de Klop, de Gagel, Blauwkapel, Biltstraat, de Lunetten) te dicht bij Utrecht lagen. Vanaf 1867 werd daarom een tweede linie van forten bij Utrecht aangelegd. Het Fort bij Vechten is onderdeel van deze linie. De forten aan de oostkant van Utrecht staan ook bekend als ‘De Stelling van Utrecht’.

Het Fort bij Vechten
Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870. De grote bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Het fort is 17 hectare groot en na Rijnauwen het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Mobilisatie was er in 1870, 1914-1918 en 1939-1940. Bij oorlogshandelingen is dit fort echter nooit betrokken geweest. De laatste militaire functie van het fort was bandenopslag van Defensie. Het fort is in 1996 door Defensie overgedragen aan Staatsbosbeheer. Fort bij Vechten is in 2015 omgevormd tot museum. In dit museum is van alles te leren over de Waterlinie.

Marc Bezem
redacteur - webmaster