Skip to main content

Algemene Ledenvergadering PCH
20 maart 2012 - Soest

Er zijn voor de vergadering 24 aanmeldingen ontvangen, 1 afmelding, waarvan 18 stemgerechtigde leden (incl. 4 bestuursleden) Er zijn geen machtigingen afgegeven, wat het totaal aantal aangemelde stemmen op 18 brengt. Het aantal aanwezige personen op de vergadering is: 31, waarvan 21 stemgerechtigde leden.

Bestuursverkiezing
Henry de Vaal is aftredend bestuurslid en stelt zichzelf herkiesbaar. Walther Blijleven en Resie Blijleven treden formeel af als bestuurslid en stellen zich niet herkiesbaar als bestuursleden voor 2012.

Het bestuur draagt voor:
- Henry de Vaal
- Peter Ganseman
- Rene Pelgrum

De ledenvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de aanstelling van het nieuwe bestuur.

Het bestuur 2012 en de rolverdeling is als volgt:
Henry de Vaal - voorzitter, sport coordinator en redactie
Jur de Graaf - vice-voorzitter, leden beheer
Rene Pelgrum - secretaris
Ralph van Soomeren - penningmeester
Peter Ganseman - evenementen

Kascommissie 2012
Rem Koolhaas en Martin van den Heuvel worden benoemd als leden van de kascommisie voor het komende jaar.

Bestuursvoorstel tot wijziging Statuten en HHR
Het bestuur stelt voor de statuten en het HHR te wijzigen op het volgende punt:
- Het begrip Aspirant Lid komt te vervallen. Een Lid verkrijgt stemrecht in de AV na drie maal deelname aan een evenement binnen 12 maanden, of na 1 kalenderjaar lidmaatschap.
- Er is nog slechts 1 contributie bedrag voor alle leden.
De vergadering keurt alle voorstellen goed.

Contributie 2012
Er wordt voorgesteld om het contributie bedrag vast te stellen op 170,-- euro. De vergadering keurt dit voorstel goed.

Leden van de PCH kunnen de volledige notulen van de vergadering opvragen bij het secretariaat.