Skip to main content

Al jaren is restaurant de Soesterduinen in Soest de vaste stek voor de Algemene Vergadering van de PCH en zo ook in februari 2017. De opkomst met ca. 35 leden was licht bovengemiddeld. Als altijd beschouwt het bestuur de relatief lage opkomst als een blijk van vertrouwen in het bestuur.

Er werd verslag uitgebracht door of namens de verschillende commissies van de PCH. De penningmeester deed uitvoerig verslag over het jaarresultaat. Ondanks de zeer hoge kosten voor het 60-jaar jubileumfeest in 2016 is de financiële positie van de PCH nog steeds zeer goed. De kascommissie verleende décharge aan de penningmeester en gaf haar complimenten voor de zorgvuldige manier van werken.

Het extra dikke jubileum jaarboek 2016 was één dag tevoren opgehaald bij de binderij en het boek lag ter inzage voor de aanwezigen.

 

Van de bestuursleden trad Ellen Groen af volgens rooster en stelde zichzelf herkiesbaar. Diana van Wieringen en Henry de Vaal traden beiden af en stelden zich niet meer herkiesbaar. Beiden werden uitvoerig bedankt voor hun lange inzet voor de PCH en daar hoorde uiteraard een cadeautje bij. Bij acclamatie werden Ellen Groen en Resie Blijleven-Verbeek gekozen als bestuurslid.

Na de pauze presenteerde het bestuur de nieuwe takenverdeling. Walther Blijleven wordt voorzitter, Resie Blijleven-Verbeek wordt evenementen coördinator en de taken van Ellen Groen (secretaris), Angeline Dekker (penningmeester) en Jur de Graaf (vice-voorzitter) blijven ongewijzigd. Na een presentatie van de agenda 2017 en het vaststellen van de contributie voor 2017 (ongewijzigd) werd de vergadering gesloten.