Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
 Woensdag, 30, Januari, 2008

Geachte Porsche Club Holland leden,

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland, welke gehouden wordt op:

Woensdag 30 januari 2008
Aanvang 20.00 uur
Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest
Telefoon (035) 603 60 10

CONCEPT AGENDA
-1- Opening door de vice voorzitter
-2- Aanwijzing notulist door de vice voorzitter
-3- Vaststellen van de agenda
-4- Binnengekomen stukken
-5- Vaststelling notulen Algemene Vergadering 2007 (ondertekening
door vice voorzitter en secretaris conform art.15, lid 3 van de
statuten)
-6- Goedkeuring Kascommissieleden voor het jaar 2007
-7- Verslag van bestuur 2007
-Voorzitter
-Penningmeester: Verlies en Winstrekening en balans 2007
(ondertekening door vice voorzitter en secretaris conform art.17,
lid 2 van de statuten)
-8- Verslagen Commissies
-9- Afscheid aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden
-10- Voordracht nieuwe bestuursleden
-11- Verkiezing nieuwe bestuursleden
PAUZE
-12- Bestuur 2008
-13- Benoeming kascommissielid ter opvolging van de aftredende
mevrouw L. Kamerman wegens verstrijken 2-jarige termijn en de
heer J.A.W.J. Hoogveld wegens beeindiging van zijn
lidmaatschap van de PCH.
-14- Samenstelling commissie van geschillen
-15- Samenstelling overige commissies 2008
-16- Evenementen Agenda 2008
-17- Begroting 2008
-18- Vaststelling contributie 2008
-19- Mededelingen bestuur
-20- Rondvraag
-21- Sluiting

TOELICHTING BESTUURSLEDEN
Per 30 januari 2008 zijn reglementair aftredend de heren T. Kiszer en H. de Vaal. Beide heren hebben te kennen gegeven zich voor een nieuwe periode herkiesbaar te stellen. De heer Kniep zal per 30 januari 2008 aftreden als bestuurslid (op eigen verzoek).
Het bestuur stelt aan de AV voor om als bestuurslid te benoemen de heer W. Blijleven.
-Mocht u bezwaren hebben of wilt u zichzelf (of iemand anders) voor één van deze functies kandidaat stellen, dan kunt u dit vóór 20 januari a.s. schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur via het secretariaatsadres middels het invullen en tijdig opsturen van de bijlage.

Notulen en financiële stukken alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat.

Voor de goede orde zij vermeld, dat alleen gewone leden, ereleden en leden van bijzondere verdiensten conform artikel 13 lid 2 van de statuten van de Porsche Club Holland stemgerechtigd zijn. Aspirant leden zijn derhalve niet stemgerechtigd, doch zeer welkom om deze vergadering bij te wonen.

Uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Graag tot ziens in Soest.

Namens het bestuur
Leo Biermans
Voorzitter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTWOORDSTROOK

(a.u.b. aanvullen en/of aankruisen):

Naam (aspirant) lid …………………………………………

0 Ja, ik zal er zijn en wel met ….. personen
0 Nee, ik ben verhinderd
0 Nee, ik ben verhinderd en machtig het volgende lid om namens mij een stem uit te brengen wanneer dit aan de orde is:

……………………………………………………….

Handtekening

 

........................................................................

svp printen, invullen en ondertekenen en inzenden aan het secreatariaat van de PCH

Fax nr: 0297 524 664, of:
Postbus 91, 1420 AB UITHOORN

Voor machtigingen is een handtekening vereist, voor een bericht van aanwezigheid of verhindering kunt u ook per mail reageren naar: secretariaat@porsche-club-holland.nl