Skip to main content

Traditiegetrouw vond de PCH ledenvergadering weer plaats in vergadercentrum de Soesterduinen in Soest. Er waren ruim 30 leden aanwezig en daarmee volgde de opkomst de trend van de laatste jaren. Omdat de AV dit jaar samenviel met Valentijnsdag had het bestuur voor alle aanwezig ewen doosje bonbons klaargezet, bedoeld om de afwezigheid  op deze avond goed te kunnen maken met het thuisfront.

Na het welkomstwoord door voorzitter Walther Blijleven volgde een terugblik op het verenigingsjaar 2017. In het vorige jaar werden niet minder dan 18 evenementen georganiseerd met een totaal van 1.064 deelnemers. Ook het aantal leden vertoonde opnieuw een stijging tot net onder het maximale aantal van 250 leden. Het exploitatieresultaat in 2017 was positief en de financiële positie van de PCH blijft onveranderd zeer sterk. De kascommissie verleende décharge met complimenten aan de penningmeester. René Pelgrum had de maximale termijn van twee jaar in de kascommissie bereikt en werd uitvoerig bedankt voor zijn diensten.Door bestuur een werd uitgebreid gediscussieerd over de meest effectieve manier voor de opvang van nieuwe leden tijdens evenementen. Het bestuur gat zich hierover nader beraden en zal de suggesties van de leden daarin meenemen.

Vice-voorzitter Jur de Graaf trad af volgens rooster en werd bij acclamatie herkozen. In de taakverdeling van het bestuur zijn geen wijzigen aangebracht ten opzichte van het vorige jaar.

Na de pauze volgde een presentatie van de volle PCH agenda voor 2018, met uiteraard extra aandacht voor de buitenlandreis naar Zuid Engeland. Elly de Graaf trad toe tot de redactiecommissie en als nieuw kascommissielid werd Jan-Willem van de Broek benoemd door de ledenvergadering. Voor het overige blijft de samenstelling van de diverse commissies ongewijzigd. De zevende editie van het PCH jaarboek 2017 werd getoond en uitgedeeld aan de aanwezige leden.

Tot slot van de vergadering werd de begroting voor 2018 door de leden goedgekeurd en werd de contributie voor het jaar 2018 vastgesteld op € 135,- en blijft daarmee ongewijzigd.