Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
 Woensdag, 31, Januari, 2007

Download uitnodiging, aanmelding en kandidaatstelling

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland, welke gehouden wordt op

Woensdag 31 januari 2007
Aanvang 20.00 uur
Restaurant Congres- en Vergadercentrum
De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest
Telefoon (035) 603 60 10

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Aanwijzing notulist door de voorzitter
3. Verzoek tot goedkeuring aan AV dat de vergadering in Soest gehouden wordt i.p.v. in de gemeente waar de vereniging statutair gevestigd is (Utrecht) (afwijking statuten art.12 lid 1)
4. Binnengekomen stukken
5. Vaststelling notulen Algemene Vergadering 2006 (ondertekening door voorzitter en secretaris conform art.14, lid 3 van de statuten)6.Verlies- en Winstrekening alsmede Balans 2006 (ondertekening door voorzitter en bestuursleden conform art. 16 lid 2 van de statuten)
7. Verslag van bestuur en commissies
8. Afscheid aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden Paul Krieckaert en Diana Soeteman
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden
10. Benoeming kascommissielid ter opvolging van de aftredende heer Jan van Zessen wegens verstrijken 2-jarige termijn
11. Begroting 2007
12. Evenementen agenda 2007
13. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement PCH
14. Vaststelling contributie 2007
15. Mededelingen bestuur
16. Rondvraag
17. Sluiting