Skip to main content

12 februari 2011

De ledenvergadering van de PCH vond plaats op 3 februari, op de min of meer vaste locatie: Restaurant De Soesterduinen in Soest. Er waren 19 leden aanwezig.

De belangrijkste besluiten van de ledenvergadering:
- Vaststelling notulen ALV 2010.
- Goedkeuring jaarrekening 2010.
- Herverkiezing Walther Blijleven als bestuurslid.
- Goedkeuring van het wijzigingsvoorstel van het bestuur van het huishoudelijk reglement, ten aanzien van het PCH Magazine.
- Vaststelling contributie voor 2011: Leden € 160,- per jaar, aspirant-leden € 180 per jaar.
- Goedkeuring begroting 2011.
- Goedkeuring agenda 2011.

Het PCH bestuur gaat in 2011 in ongewijzigde samenstelling verder:

Henry de Vaal; voorzitter, sport en redactie
Walther Blijleven; vice-voorzitter en evenementen
Resie Blijleven; secretaris
Ralph van Soomeren; penningmeester
Jur de Graaf; ledenadministratie, advertenties, kledingcommissie.

Commissieleden:
Diana Soeteman: redactie en geschillencommissie
Paul Krieckaart: geschillencommissie
Even Kersbergen: instructeur en sportcommissie
Erik de Vaal: instructeur en sportcommissie
Paul de Blaauw: technisch beheer website
Tibor Kiszer: kascommissie
Rem Koolhaas: kascommissie
Vacatures: redactie, website en ledenwerving

Het bestuur kijkt terug op een zeer positief verlopen verenigingsjaar in 2010. De opkomst bij de evenementen was over het algemeen hoog. Er is een gestage groei van het aantal leden en de jaarrekening werd met een bescheiden positief saldo afgesloten. Gezien het positieve eigen vermogen van de PCH werd besloten om in 2011, het 11de lustrumjaar van de PCH een extra bedrag uit de begroting toe te kennen aan het ondersteunen van evenementen. In dit lustrumjaar wil het bestuur op deze wijze meer ‘value for money’ kunnen bieden aan de leden en een aantal bijzondere evenementen organiseren.

Ten aanzien van het PCH magazine heeft de ALV het bestuursvoorstel goedgekeurd om het gedrukte magazine te vervangen door een digitaal e-magazine, in combinatie met een gedrukt jaarboek.