Skip to main content

Ons vaste honk ‘de Soesterduinen’ was ook in 2021 de locatie voor de algemene vergadering. Om het geheel Corona-proef te maken was er een extra grote zaal beschikbaar met de tafels ruim twee meter uit elkaar. Omdat de vergadering tot juli was verlaat konden de koffiepauze en de borrel na afloop op het terras buiten - dus ook Corona-proef - gehouden worden.

Na de opening van de vergadering werden allereerst de notulen van 2020 goedgekeurd. Daarna presenteerde de penningmeester de winst- en verliesrekening en de balans van de vereniging. Het resultaat van 2020 was licht positief. De kascommissie, bestaande uit Ralph van Soomeren en Jac van Kasteren verleenden décharge.

Terugblikkend op 2020 was er een prachtige agenda, waar, buiten de sportevenementen, weinig van terecht is gekomen. Positief was dat het bestuur er in geslaagd is om alle vooruitbetaalde kosten van het bezoek aan de F1 in Monaco en van de geplande buitenlandreis terug te halen.

Ondanks het Corona jaar 2020 was er toch sprake van een lichte groei van het ledenbestand en in 2021 hebben zich alweer een flink aantal nieuwe leden aangemeld.

Walther Blijleven bedankte zijn medebestuursleden uitvoerig voor de prima samenwerking en de goede onderlinge verstandhouding. De PCH website blijft uitbreiden en heeft inmiddels 999 pagina’s. Dat de website een uitstekende presentatie biedt van de Porsche Club Holland blijkt uit het feit dat 95% van alle nieuwe leden zich via de website meldt. De Facebookgroep van de Porsche Club Holland functioneert goed en heeft inmiddels 106 leden.

Er werd nog even stil gestaan bij het uitgebreide jaarboek 2020. Ondanks het gebrek aan evenementen was dit het dikste jaarboek ooit, na de speciale editie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de PCH. Henry de Vaal stopt na dit jaar als hoofd- en eindredacteur. Het bestuur is druk bezig met het vinden van een nieuwe redactie.

Walther Blijleven gaf een uitgebreide presentatie van de nieuwe wet WBTR die een veel verdergaande aansprakelijkheid van bestuursleden van verenigingen en stichtingen oplegt. Het bestuur heeft de consequenties hiervan bestudeerd en ter kennis genomen. Een aantal artikelen in het huishoudelijk reglement en in de staturen moeten voor wet WBTR worden aangepast. Hiervoor staat echter een termijn van vijf jaar.

Volgens het rooster van aftreden trad Walther Blijleven af als bestuurslid en werd bij acclamatie herkozen. Verder zijn er geen wijzigingen in het bestuur of in de commissies. Ad van Walcheren werd benoemd als nieuw lid van de kascommissie en zal deze taak samen met Ralph van Soomeren uitvoeren.

De agenda voor het tweede helft van 2021 toont weer een aantal mooie evenementen die uiteraard onder voorbehoud van eventuele Corona maatregelen gepland worden.

Als laatste agendapunt werd door de vergadering de contributie ongewijzigd vastgesteld op € 135 en vervolgens werd de begroting voor 201 door de vergadering goedgekeurd.