Skip to main content

Porsche Club Finland ry on Suomen vanhin automerkkikerho, ja samalla myös eräs aktiivisimmista. Jäseniä on jo lähes 2000 (8/2021). Tietoa toiminnastamme ja kerhosta löydät näiltä sivuilta.

PCF arvot on tiivistetty 22.7.2006 seuraavasti:

Toiminnan ydin

On pitää yllä ja vahvistaa Porsche-merkkisten moottoriajoneuvojen omistajien yhteenkuuluvaisuutta sekä pitää yllä ja vahvistaa positiivista julkisuuskuvaa itsestään ja toiminnastaan. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella tiedottamisella, järjestämällä autoiluun liittyviä tilaisuuksia, koulutusta ja ajoharjoittelua sekä kilpailuja, aiheeseen liittyviä matkoja sekä muita Porsche-tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä tapahtumia.

1. Kunnioitus yhteistä harrastusta kohtaan

- Klubi vaalii arvokkaalla tavalla yhdistyksen historiaa ja perinteitä sekä toimii päämiehen klubitoiminnalle asettamien päämäärien hyväksi.
- Klubi valvoo autoharrastajien yhteisiä etuja niin liikenteessä kuin suhteessa viranomaisiin ja yhdistyksiin sekä muihin toimijoihin ml. viranomaissääntely.
- Klubi huolehtii ja kartuttaa yhdistyksen varoja siten, että niillä voidaan toteuttaa laadukkaasti tavoitteiden mukaista toimintaa.

2. Elämyksellisyys

- Porsche ei ole tavallinen ajoneuvo eikä pelkkä kulkuneuvo;Porsche antaa omistajalleen paljon enemmän kuin tavanomainen ajoneuvo.
- Toisaalta Klubi pyrkii elitistisyyden välttämiseen ja takaamaan kaikille jäsenilleen yhdenmukaisen kohtelun.
- PCF järjestää laadukkaita, opettavaisia ja mieliinpainuvia tapahtumia sekä kuljettajille että koko perheelle lisäten yhteenkuuluvuuden tunnetta.
- PCF edesauttaa jäseniään liittymään maailmanlaajuiseen yhteiseen Porsche-perheeseen ja tukee siten Porsche-klubien ja niiden jäsenten välistä kansainvälistä vuorovaikutusta.

3. Henkilökohtainen vastuunkanto

- PCF vaalii jäsenistön ajotaitojen kehittämistä turvallisiksi ja ennakoiviksi sekä radalla että liikenteessä missä turvallisuus on aina tärkein huomioon otettava asia.
- Kaikilta PCF:n jäseniltä odotetaan henkilökohtaisen asenteen muokkaamista vastuullisiksi liikenteen toimijoiksi ja liikenteessä muut huomioon ottaviksi.
- Mallikkaalla esimerkillä jäsenistömme välittää positiivisen asenteen myös ympäristöömme.

4. Itsensä kehittäminen

- Perustana avoin oppimiskäsitys ja elinikäinen oppiminen.
- Yksilön avoin suhtautuminen ympäristöön ja uuden oppimiseen sekä henkilökohtaisten tietojen ja taitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Jokaisella on aina opittavaa niin radalla kuin liikenteessäkin.
- Kyky omaksua uutta ja samalla vaalia arvokkaita perinteitä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.
- Usko jäsenistön kykyyn soveltaa Klubin kautta välittynyttä henkeä jokapäiväisessä tekemisessä.

5. Vastuunkanto toiminnan eheydestä ja jatkuvuudesta

- PCF huolehtii toiminnan edellytysten ja sen vaatimien resurssien ylläpitämisestä laadukkaan ja tavoitteiden mukaisen toiminnan ja toimintatavan takaamiseksi.
- PCF pyrkii solmimaan laadukkaat yhteistoimintasuhteet ja takaamaan sidosryhmilleen näkyvyyttä toiminnassaan luoden siten imagollista etua kaikille osapuolille.
- Pyrkimys tarjota aitoa lisäarvoa yt-yrityksille ja muille yhteisöille edesauttaa klubia tarjoamaan suoraa vastiketta jäsenmaksuille, mutta myös aineetonta etuutta toiminnassa, tapahtumissa ja koko Porsche-harrastukseen.
- Yhteistoimintasuhteiden jatkuvuus ja toiminnan pitkäjänteisyys on molemminpuolinen hyöty.