Skip to main content

VEDTÆGTER FOR PORSCHE CLASSIC CLUB DANMARK

 

§1         Navn og hjemsted

Navnet på klubben, som blev stiftet den 21. november 1987 i Viborg, er PORSCHE CLASSIC CLUB DANMARK. Klubbens hjemsted er på den til enhver tid værende formands adresse. Regnskabsåret er kalenderåret. Klubben kan søge optagelse i Dansk Automobilsports Union.

 

§2         Formål

Klubbens formål er at fremme bevarelsen af og interessen for Porsche modeller, som af Porsche AG defineres som klassiske Porscher.

Klubben vil arbejde for bevarelse af bilernes originalitet og for udbredelse af kendskabet til de klassiske Porsche sportsbiler. Klubbens aktiviteter vil samle sig om medlemmernes interessefællesskab for bilerne og søge at fremme kammeratskabet blandt medlemmerne. Klubben vil støtte og rådgive medlemmerne vedrørende anskaffelse og vedligeholdelse af en klassisk Porsche.

 

§3         Medlemmer

Klubben optager ejere af klassiske Porschekøretøjer som medlem. Desuden kan øvrige, som er interesseret i disse klassiske Porsche sportsbiler, optages som medlem. Indmeldelse sker ved fremsendelse af anmodning vedlagt billeder af evt. ejede bil/biler til klubbens formand. Indmeldelse er gældende fra den dag betaling af gebyr og kontingent er modtaget af klubben.

Generalforsamlingen kan med ¾ flertal og efter indstilling fra bestyrelsen tildele æresmedlemskab til personer, som ved sit virke i klubben har gjort sig særlig fortjent. Æresmedlemmer nyder alle medlemsrettigheder, men betaler ikke kontingent.

 

§4         Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Der kan fastsættes lavere kontingent for et medlems øvrige husstand. Der kan desuden opkræves indmeldelsesgebyr, som ligeledes fastsættes af generalforsamlingen.

 

§5         Udmeldelse og udelukkelse

Udmeldelse kan fortages ved fremsendelse af anbefalet brev til klubbens adresse og er gældende pr. udgangen af et regnskabsår. Med udløbet af medlemskab ophører alle rettigheder og eventuelle krav på klubben og dens aktiver. Såfremt et medlem er i restance med betaling af kontingent i mere end tre måneder, kan medlemmet udelukkes fra klubben.

Såfremt et medlem gør sig skyldig i grove forseelser mod klubben eller dens mål, kan bestyrelsen udelukke medlemmet. En sådan udelukkelse skal begrundes og meddeles pr. anbefalet brev til medlemmets sidst kendte adresse. Ved udelukkelse opretholdes klubbens eventuelle krav på medlemmet.

 

§6         Arrangementer

I klubbens arrangementer kan kun deltage køretøjer, som overholder myndighedernes forskrifter. Klubben kan ikke gøres ansvarlig for forhold under arrangementer, som skyldes deltagernes kørsel og øvrige færden. Enhver risiko for eventuelle erstatningskrav i forbindelse med klubbens arrangementer påhviler den enkelte deltager. Ligeledes kan klubben ikke drages til ansvar for eventuelle skader på deltagere eller deltagende køretøjer.

 

§7         Generalforsamlingen

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år inden udgangen af juni måned. Bestyrelsen skal indkalde skriftligt mindst fire uger før generalforsamlingens afholdelse og meddele dagsordenen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af generalforsamlingen.

Alle tilstedeværende medlemmer er stemmeberettigede. Dog kan et medlem ikke stemme om forhold, der angår vedkommende personligt.

Der skal udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal være underskrevet af formanden og dirigenten.

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen, herunder kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

 

 

Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling:

a. Valg af dirigent.

b. Konstatering af de fremmødtes stemmeberettigelse.

c. Bestyrelsens beretning.

d. Aflæggelse af regnskab.

e. Valg til bestyrelse.

f. Valg af revisor.

g. Fastsættelse af kontingent.

h. Behandling af indkomne forslag.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når ¼ eller flere af medlemmerne anmoder om dette. Anmodningen skal pr. anbefalet brev stiles til formanden og angivne de emner, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden en måned efter modtagelse af anmodningen med mindst en uges og højst seks ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Reglerne for referat er som ved den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afstemninger er skriftlige med mindre generalforsamlingen beslutter sig for andet. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Følgende punkter kræver dog 2/3 flertal:

a. Vedtægtsændringer.

b. Opløsning af klubben, dog undtaget reglen i §10.

 

§ 8        Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer. Ved bestyrelsens konstituering skal minimum følgende poster besættes:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

International kontaktperson

 

Formanden tegner sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem klubben. Ved formandens forfald kan to øvrige bestyrelsesmedlemmer tegne klubben.

Bestyrelsen kan træffe beslutninger om alle forhold, som ikke i henhold til vedtægterne er underlagt generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er to år. Formanden er dog på valg hvert år. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer skulle træde ud i utide, overtages bestyrelsesposten af den øvrige bestyrelse indtil næste bestyrelsesvalg.

Nyvalg skal finde sted, såfremt ¼ eller flere medlemmer kræver dette eller såfremt et flertal i bestyrelsen anmoder om dette, henholdsvis træder ud.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan overdrage udførelsen af bestemte hverv og opgaver, eksempelvis udgivelse af klubblad og gennemførelse af arrangementer, til udvalg eller enkeltpersoner. Disse skal afstemme aktiviteterne med bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmers hverv er ulønnet. Det samme gælder for førnævnte udvalg og enkeltpersoner.

Bestyrelsesmedlemmers faktiske omkostninger og udlæg (eksempelvis telefonomkostninger, rejse- og overnatningsudgifter) opstået i forbindelse med udøvelsen af det ulønnede tillidshverv kan godtgøres på forlangende og mod dokumentation.

Personer, der er bestyrelsesmedlemmer i andre bilklubber, kan ikke vælges til bestyrelsen i Porsche Classic Club Danmark.

 

§9         Revisor

Generalforsamlingen vælger en revisor, som har til opgave at gennemgå og forsyne foreningens regnskab med en assistanceerklæring. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§10       Opløsning

Opløsning af klubben kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, som alene er indkaldt til dette formål.

Opløsning af klubben kræver et flertal på 2/3 af samtlige medlemmer. Såfremt dette flertal ikke opnås, kan der med vedtægtsmæssigt varsel indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med samme emne og hvor simpelt flertal vil være gældende for beslutningen.

Den ekstraordinære generalforsamling eller, ved beslutningsudygtighed, den derpå indkaldte generalforsamling, udpeger likvidator.

Klubbens formue skal, efter afvikling af gæld og forpligtelser har fundet sted, fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

 

§11       Værneting

Værneting for klubben er retsinstansen gældende for klubbens hjemsted.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1987 og senest ændret på generalforsamlingen den 25. juni 2017.