Skip to main content

Onderstaand een verslag van Marc Bezem

Algemene ledenvergadering, 16 Maart in het Aviodrome te Lelystad

Met een opkomst van meer dan 45 belangstellenden is de Algemene Ledenvergadering dit jaar opnieuw druk bezocht. Mogelijk ligt de oorzaak bij enkele belangrijke agendapunten, maar zeker ook de mooie locatie zal van invloed zijn. Op het Luchtvaart Themapark Aviodrome worden we ontvangen in de Briefingroom van het nagebouwde historische Schiphol gebouw. Het origineel deed daar tussen 1928 en begin jaren ’40 dienst als aankomst- en vertrekgebouw voor passagiers met hun bagage. Ook de verkeerstoren en radiokamer maken deel uit van het schitterende gebouw, dat opvalt door de authentieke uitstraling en de vele mooie details.

Terugblik 2013

Na de opening en een welkomstwoord door voorzitter Erik-Jan Huiberts wordt de vooraf rondgestuurde agenda puntsgewijs afgewerkt. Erik-Jan zelf geeft een korte terugblik op 2013, aan de hand van beelden van evenementen en bijeenkomsten waaronder de winterse SWAP meeting, het 4e Lustrumfeest, Classic Wings & Wheels , Classics at the Castle en het Porsche Fest in het Autotron.

Financiën

Vervolgens komen de financiële onderwerpen aan de orde. De Kascommissie doet verslag over haar bevindingen van de cijfers over 2013 en de penningmeester geeft hier aansluitend een toelichting op. Duidelijk wordt dat de club over een gezonde financiële basis beschikt. Afgezien van wat SEPA perikelen bij de ING bank zijn er geen echte bijzonderheden te melden. De cijfers worden ter vergadering goedgekeurd en het bestuur ter zake decharge verleend. Voor 2014 wordt een nieuwe Kascommissie geïnstalleerd, bestaande uit Jan Broekhuizen en Ruud Visser.

Aspirant leden

Vervolgens wordt kort stilgestaan bij de voorgenomen statutenwijziging, die erop neer komt dat aspirant leden voortaan 3 jaar lid kunnen blijven in plaats van de onpraktische huidige termijn van 1 jaar. Deze leden hebben hiermee meer tijd om de door hen zo begeerde Porsche 911 of 912 te vinden en aan te schaffen. De wijziging zal bij eerstvolgende gelegenheid in de statuten worden verwerkt.

Leeftijdsgrens

Net voor de lunchpauze wordt het onderwerp leeftijdsgrens behandeld met als centrale vraag: hoe denken de aanwezige leden er over om de huidige leeftijdsgrens te verruimen? Die vraag komt niet zozeer voort uit noodzaak, het licht krimpend ledenaantal bijvoorbeeld, want de club staat er immers in alle opzichten goed voor. Het is de toenemende vraag vanuit bezitters van Porsche 911’s en 912’s van na september 1973 van buiten én binnen de club die het bestuur ertoe heeft aangezet de discussie op de agenda te zetten.

Door ondergetekende wordt aan de hand van beeldmateriaal een impressie gegeven van de luchtgekoelde modellen van 1964 tot en met 1997. Aansluitend vindt er ter vergadering een discussie plaats waarin de diverse voors en tegens aan bod komen. Er gaan geluiden op om het te laten zoals het is, om de grens op te trekken tot 1978 (de “G” modellen), de Internationale standaard (ouder als 30 jaar) als norm te hanteren of om eenvoudigweg alle luchtgekoelde modellen toe te laten. Ook worden er diverse praktische suggesties gedaan. De vergadering besluit uiteindelijk om de mening bij alle leden te peilen door middel van een zorgvuldig opgezette enquête. Wordt dus vervolgd.

Vooruitblik 2014

Na de prima lunch is het woord aan Bernie Westhoff die namens de Evenementencommissie een toelichting geeft op de kalender voor 2014. In zijn vaste rubriek elders in dit clubblad komt Bernie hier uitgebreid op terug. Jan Blijenberg geeft – als feitelijk gastheer van de vergadering – een korte toelichting op het Themapark Aviodrome en het mede door hem georganiseerde in september 2014 op stapel staande RS Fest in Autotron wat ook op onze kalender staat.

Bestuurssamenstelling

Vervolgens is de bestuurssamenstelling aan de orde. Bernie Westhoff stelt zich voor 4 jaar herkiesbaar als bestuurslid en evenementencoördinator waarmee de vergadering unaniem instemt. Ook de termijn voor Hessel Roukema als webmaster loopt af en ook hij wordt herkozen, ware het niet dat voorzitter Erik-Jan Huiberts afscheid neemt en Hessel ter vergadering unaniem als de nieuwe voorzitter wordt benoemd.

De vergadering bedankt Erik-Jan met een daverend applaus voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid als bestuurslid en voorzitter. Het bestuur komt hier tijdens een evenement binnenkort nog uitgebreid op terug. Voor iedereen een extra reden om de Paasrit op 21 april a.s. niet te missen…

Afsluiting

Na een korte uiteenzetting van zijn visie op de toekomst van de club, ‘n toelichting op de begroting voor 2014 en de rondvraag sluit de kersverse voorzitter de vergadering en zijn de aanwezigen in de gelegenheid het Aviodrome op eigen gelegenheid te bezoeken. Mede dankzij het prachtige weer is dit een mooie afsluiting van de bijeenkomst.

Marc Bezem